گرفتن بهانه ای برای عدم حضور در جلسه قیمت

بهانه ای برای عدم حضور در جلسه مقدمه

بهانه ای برای عدم حضور در جلسه